Jaký je rozdíl mezi osobním rozvojem a duchovním rozvojem

Jak osobní rozvoj, tak duchovní rozvoj vyžaduje převzetí plné odpovědnosti za své postoje i způsoby jednání, jimiž si život utváříme sami ve všech oblastech života (v oblasti vztahů, povolání, vzdělání, volného času, výchovy dětí, zdraví, peněz i v jiných směrech).

Nebudeme-li tyto záležitosti kvalitně zvládat, nemůžeme být spokojení ani zdraví a náš život nemůže ani kvalitně fungovat, a pak budeme donekonečna závislí na různých poradcích, psycholozích, psychoterapeutech, lékařích (i lécích), na léčitelích, věštcích i duchovních vůdcích..., od nichž budeme očekávat, že naše problémy vyřeší. Jenže oni naše problémy nevyřeší ani vyřešit nemohou, protože je musíme vyřešit správnými postoji pouze my sami. A proto se správným postojům musíme naučit. 

Nebudeme-li ochotni se sebou nic dělat, bude nás navíc neustálé obcházení různých odborníků v těchto směrech stát obrovské množství času i peněz i zbytečně vydané energie, protože budeme na těchto lidech neustále závislí v důsledku své neschopnosti životní záležitosti sami kvalitně zvládat.

A toho všeho můžeme být ušetřeni, když se začneme stavět ke zmíněným oblastem mnohem zodpovědněji.

 

Co si lidé představují často pod slovy osobní rozvoj

Lidé si pod těmito slovy představují jen rozvoj kariéry nebo schopností, které potřebují k rozvoji kariéry.
Také práci na svém fyzickém těle, kdy chodí do různých posiloven, atd.

Zapomínají ale na to, že jsme se sem narodili hlavně proto, abychom pracovali na svých povahách i životních postojích, aby se naše postoje stávaly lepší a lepší. A pokud tak dobrovolně činíme a přidáme k tomu i péči o další oblasti (péči o své fyzické tělo, o které bychom měli též pečovat, lepší péči o životosprávu i jiné směry), pak děláme to, co dělat máme.

Velké množství lidí na svých povahách ale dobrovolně nepracuje, a mění se jen pod tlakem životních problémů (okolností). Proto je společnost plná nešťastných lidí, plná duševně (mentálně i psychicky) nemocných lidí, plná fyzicky nemocných lidí, plná lidí kteří nevidí v ničem žádný hlubší smysl... Je to jen kvůli tomu, že se sebou lidé nechtějí dělat nic dobrovolně sami od sebe. 

 

Duchovní rozvoj

V dnešní době se o duchovnu hodně píše i mluví, a mnozí lidé se i duchovně vzdělávají, málokdo ale chápe, co duchovní život doopravdy obnáší, a málokdo duchovně skutečně žije.

Duchovní rozvoj vyžaduje vědomou práci na vlastní povaze i na vlastním životě, která bude navíc podložená kvalitním porozuměním tomu, jak život funguje (ne podle našich vlastních náhledů, ale podle vyšších duchovních zákonů). V této fázi člověka již nezajímají nějaké povrchní pravdy, iluze nebo povrchní zdání, ale hledá poctivě odpovědi na to, co správné skutečně je, a podle toho se pak snaží důsledně jednat ve všech životních situacích, bez ohledu na to, jestli se jeho jednání bude okolnímu světu líbit nebo ne.

Duchovní rozvoj také znamená práci s vyššími energiemi, které nemůže materiálně založený člověk nikdy vnímat, a stejně tak je nemůže vnímat ani člověk nevěřící, odmítající duchovní svět.

Bohužel i v oblasti duchovního rozvoje děláme vlivem neznalosti vyšších zákonitostí spoustu chyb, což se projevuje například tím, že jsme stále závislí na různých duchovních učitelích i vůdcích a sami si nevíme se svým životem rady. Někteří lidé propadají duchovní zmatenosti i duchovnímu fanatismu, někoho ovládají negativní duchovní síly nad nimiž nemá moc… Pokud je někdo nevěřící a duchovní svět zavrhuje, nebude hledat nikdy správná řešení životních situací ani nebude měnit dobrovolně své postoje, protože jeho ego i jeho vlastní namyšlenost nepřipustí nic jiného než vlastní pohledy na situace, které nějak hodnotí. Duchovní vyspělost však znamená zbavení se ega a podřízení se vyšší vůli a vyšší moudrosti.

 

V knize O svém životě si rozhodujeme sami jsem již před dvaceti jedna lety napsala toto:

Duchovní život je normální život, který žijeme, pouze žitý odpovědnějším způsobem. Je to život zbavený vychytralosti, lží, intrik, podvodů, hamižnosti, pomluv, nevěr, závisti, pomstychtivosti, nepoctivosti, nezodpovědnosti, sebeponižování, stresu, extrémů, honby za zbytečnostmi i povrchnostmi, život zbavený všech výstřelků, ovládání druhých i mnoha dalších negativních sklonů.

Duchovně probuzený člověk jedná klidně, moudře, rozvážně a pokorně a chová se ve všech životních situacích poctivě. Než něco vykoná, vždy dopředu zvažuje důsledky svých rozhodnutí, a podle toho se rozhoduje a následně jedná. Neustále se vzdělává a zdokonaluje a má hlubokou úctu k životu, k Bohu, k přírodě i k lidem. K životu potřebuje málo lidí, věcí, požitků, peněz i prostoru, protože si uvědomuje, co má jakou cenu. Dokáže také naprosto neomylně rozlišovat co je správné a co ne v každé životní situaci, a podle toho, co je správné, důsledně koná ve svém každodenním jednání.

Duchovní život není, propadá-li někdo duchovním sektám nebo duchovnímu fanatismu, falešným prorokům či šarlatánům, žije-li ve snech a iluzích a realitě i povinnostem se vyhýbá. Duchovní život není, poučuje-li někdo druhé nebo káže morálku, přitom sám se morálně chovat neumí. K duchovnu nepatří ani povrchní život plný výstřelků, stále větší zadlužování, jen abychom měli, po čem toužíme, a nedokážeme si nic odříci, stále větší honba za penězi a následkem toho stresy nebo rozpadlá manželství. Projevy popsané v tomto odstavci mají ke skutečnému duchovnu hodně daleko.

 

Podle hodnot, které v článku zmiňuji, žili i lidé, jejichž postojů si nesmírně vážím.

Jde o hodnoty jako mravní čistota, služba i úcta k lidem i k Bohu, skromnost, pokora... Kdo takto žil? Například:

Ježíš Kristus

Jan Hus

Jan Ámos Komenský

T. G. Masaryk

Matka Tereza

Sir Nicholas Winton

Milada Horáková

a mnozí jiní, jichž bych zde mohla jmenovat mnoho.

 

Osobní i duchovní rozvoj by měl povyšovat chování lidí i celé společnosti na úroveň, která bude postavená na morálce, pracovitosti, laskavosti, slušnosti, moudrosti, ochotě lidem pomoci i posloužit i dalších podobných hodnotách.

Přeji všem hodně štěstí i moudrosti.


zpět na články

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.


Tel: 724 112 434 @: knihy-holoubkova@seznam.cz