Astrologie – Jaký je Kozoroh?

V tomto příspěvku vám poskytnu podrobný popis znamení Kozoroha, abyste viděli, jaké jsou základní charakterové vlastnosti tohoto znamení. Tento text je z knihy "Astrologická znamení", kterou seženete pouze na mém webu. V ní naleznete stejným způsobem rozepsaná všechna znamení od berana až po ryby.

 

KOZOROH – 22.(23.) 12. – 19.(20.) 1.

Vládnoucí planeta: Saturn
Živel: zemský
Dynamika: základní (kardinální)
Polarita: ženská – negativní (obrácená směrem dovnitř)


Jednání, temperament, základní životní zaměření

Klady
Kozoroh je znamení klidné, mívá vážnější povahu a již od mládí bývá vyzrálejší a odpovědnější než jeho vrstevníci. Respektuje autority (doma i v zaměstnání), má úctu ke stáří, dodržuje rodinné tradice i zvyky, které mu byly vštípeny výchovou, a vede k nim i své děti. S rodiči se, pokud to jde, stále stýká. Ctí i zákony společnosti a nesnaží se jim nijak vzepřít. Upřednostňuje jistoty, nerad mění své zvyky, vyhledává ticho, klid i samotu, a pokud může, zdržuje se rád doma. 

Je prakticky založený, jedná systematicky a efektivně a své jednání se snaží mít vždy dobře promyšlené. Je samostatný a rozhodný a spoléhá sám na sebe, při sledování svých cílů bývá vytrvalý, trpělivý a důsledný a svá předsevzetí dotahuje do konce. K jeho kladům patří také ukázněnost a schopnost se v případě nutnosti uskromnit. Bývá také technicky nadaný a manuálně zručný. 

Má rovněž velké předpoklady pro úspěšné působení v materiální sféře. Bývá podnikavý, ctižádostivý a cílevědomý, má skvělé vůdčí schopnosti i zdravé sebevědomí a dokáže si zjednat respekt. Dovede řídit i druhé, nebojí se přebírat za ně odpovědnost a bývá schopným nadřízeným.

 

Slabiny

Jeden extrém (potlačení): potýká se s malou sebedůvěrou i s pocity méněcennosti, podceňuje se, bývá ostýchavý a nejistý, mívá zábrany a propadá nezdravé skromnosti. Chová se podřízeně, bývá zakřiknutý a málo spontánní, ale také příliš vážný, omezuje i trestá sám sebe a utápí se často v pocitech viny. Řídí se neustále hodnotovými měřítky druhých (rodiny, kolektivu i společnosti, v níž se pohybuje), svá vlastní práva ale nezná nebo je odsouvá donekonečna stranou a neumí si zjednat přirozený respekt. Není také schopen měnit zaběhnuté zvyky a v oblasti změn bývá nepružný a strnulý.

Druhý extrém (kompenzace): bývá chladný, odměřený, náročný, neústupný a přehnaně přísný, ale také autoritativní, despotický a tvrdý. Nutí druhé, aby respektovali jeho normy a pravidla, která nemusí být vždy správná, a chová se povýšeně a nadřazeně. Staví také příliš na materiálnu a společenském postavení, honí se nezdravě za úspěchem, kariérou, uplatněním, uznáním i penězi a bývá i sobecký.

 

Akčnost, pracovitost, výkonnost, schopnost prosazení, umění zvládat agresi

Klady
Kozoroh je znamení pracovité, disciplinované a ukázněné, má smysl pro zodpovědnost, své povinnosti neodbývá a svědomitě je plní a je na něho spolehnutí. Jedná rozvážně, klidně, rozumně a moudře, je vytrvalý a trpělivý, dovede snášet velkou zátěž a pracovně bývá velmi schopný. Agresi má též pod kontrolou a dokáže se skvěle ovládat.


Slabiny
Bývá opatrný, konzervativní a nepružný, ale také pomalý, neohrabaný a loudavý a těmito postoji občas deptá rozhodná a aktivní znamení. Při druhém extrému bývá fanatikem práce a odpovědnosti (workholik), přetěžuje se a podává přehnané výkony. Při prosazování bývá autoritativní, neústupný a tvrdý.

 

Intelekt, komunikace, přístup k učení

Klady
Kozoroh má jasné a praktické myšlení a v intelektuální oblasti stojí nohama pevně na zemi. Je přemýšlivý, umí se skvěle soustředit, myslí systematicky, v myšlení bývá vytrvalý a důsledný a jde do hloubky. Při přemýšlení se nenechá ovládat ani mást emocemi, nepodléhá iluzím ani nelétá s hlavou v oblacích a na situace si tvoří racionální náhledy. Je nadán výbornými organizačními schopnostmi, dovede dobře plánovat, vyhovuje mu, když má vše předem promyšlené, při rozhodování bývá opatrný a drží se ověřených poznatků. Na přemýšlení potřebuje klid a vadí mu, když ho někdo nebo něco ze soustředění vytrhuje. 

Ve slovním projevu bývá rozvážný, hovoří promyšleně a vyjadřuje se srozumitelně. Má rozumné náhledy, drží se faktů a ve svých názorech bývá pevný a příliš je nemění. Vyhovuje mu klidnější způsob jednání a vyhýbá se emotivním a zbrklým reakcím. Rozvážně a promyšleně jedná i v oblasti psaného slova.
 

Slabiny
V myšlení bývá těžkopádný, konzervativní a nepružný, drží se přežitých názorů, brání se novinkám a není schopen přijmout názory nové. Nevyniká originalitou ani představivostí, v myšlení bývá líný a někdy bývá jeho intelekt i dosti omezený. Jeho mysl bývá také plná bloků. Myslí si, že je hloupý, je přesvědčen, že mu život nepřeje a že nemůže být úspěšný ani šťastný, namlouvá si, že stále něco musí (poslouchat, dělat něco, co nechce atd.). Často vidí vše černě, bývá pesimistický, pochybovačný a nedůvěřivý, ale také opatrný a k jeho slabinám patří i tvrdohlavost a neústupnost. 

V komunikaci toho příliš nenamluví a bývá skoupý na slovo. Bývá mlčenlivý a přehnaně tajnůstkářský, vyhýbá se diskusím na citové téma i rozhovorům týkajícím se řešení problémů a postrádá i smysl pro humor. Při sporech nedokáže najít včas vhodná slova a neumí pohotově reagovat, a nedovede požádat ani o pomoc. Při druhém extrému bývá odměřený a chladný a svým jednáním si drží lidi od těla.

 

Emocionální založení

Klady
V citové oblasti je Kozoroh realista. Nepodléhá iluzím ani nezdravému romantismu, drží se citově při zemi a má rád jasné formy projevu. Většinou bývá mírný, klidný a zdrženlivý, dovede se skvěle ovládat a málokdy nad sebou ztrácí kontrolu. Umí být jemný, taktní a zdvořilý, upřednostňuje citové jistoty a nerad emocionálně riskuje. V případě potřeby se dokáže emocionálně vymezit.
 

Slabiny
Nedovede se citově uvolnit, emoce kontroluje nebo potlačuje, bývá emocionálně uzavřený a citově k sobě jen tak někoho nepustí. Podléhá strachu, pochybnostem, melancholii i pocitům viny, ale také beznaději. Mívá sklony k sebelítosti i ukřivděnosti, bývá plný emocionálních bloků a trpí i pocity osamění. Nepodaří-li se mu vymanit z různých citových omezení, která ho svazují, může zahořknout a vlivem toho může zažívat další zklamání. Propadá-li druhému extrému, bývá citově nepřístupný a odměřený, ale také chladný, bezcitný a tvrdý a svým jednáním druhé zraňuje. Déle mu také trvá, než se emocionálně plně zklidní.

 

Láska a hlubší partnerské vztahy

Klady
Kozoroh se v lásce otevírá pomalu a zpočátku projevuje určitou opatrnost až nedůvěřivost, než se citově otevře. Má příjemné vystupování, bývá šarmantní a umí decentně svádět. Má rád pevné vztahy i citové jistoty, lásku i city bere vážně a ve vztahu bývá zodpovědný a spolehlivý (je pevný, věrný i stálý). Pro partnera rád a ochotně cokoli udělá, poskytuje mu oporu i bezpečí a respektuje jeho potřeby. V citových projevech bývá zdrženlivý, citům se příliš nepoddává a lásku dává najevo spíše praktickou pomocí než bouřlivou vášní. Někteří Kozorozi vstupují do vážných vztahů později než jiná znamení (teprve až dosáhnou určitého postavení nebo zajištění a jsou schopni rodinu zabezpečit). 

U partnera hledá dobrý intelekt, slušné chování, pracovitost a praktičnost, ale také pořádkumilovnost a šetrnost. Nemá rád, stejně jako Panna, slepované střepy, rozpad vztahu bere jako definitivní a do ukončených vztahů se nevrací, jako to dělají například Blíženci nebo Vodnáři.


Slabiny
Potýká se s citovými bloky i zábranami, ale také s různými strachy, bývá nesmělý, nedovede se citově uvolnit a bývá málo spontánní i hravý. Ve vztahu plní jen povinnosti a úkoly a nedokáže se z něho naplno radovat, a neoplývá ani smyslem pro humor. Nevěří ani tomu, že je pro druhého dostatečně dobrý nebo zajímavý, a připadá si i málo přitažlivý. Bojí se také samoty a na partnera se nezdravě citově upíná. Strach ze změn a malá sebedůvěra navíc způsobují, že setrvává příliš dlouho ve vztazích, které ho nenaplňují, a nemá odvahu je ukončit. Mívá také samotářské sklony a na lásku je schopen po negativních zkušenostech i rezignovat. 

Propadá-li druhému extrému, bývá chladný, odměřený a odmítavý, citově se neangažuje a jeho vztahy bývají postavené více na rozumu než na citu. Při výběru partnera bývá náročný, vztahy navazuje jen kvůli pohodlí a bezpečí nebo si hledá partnery jen jako symbol společenského postavení.

 

Sexuální založení

Klady
V oblasti sexu bývá Kozoroh smyslný, navenek své touhy ale ovládá a v porovnání s Beranem nebo Štírem bývá více umírněný a zdrženlivý. V případě nutnosti dokáže žít i asketicky a dovede se sexu zcela zříci.


Slabiny
Bývá ostýchavý, nevěří si, mívá potíže s uvolněním a bývá málo hravý (bývá pasivní a méně vášnivý, bez fantazie, neschopný vytvořit romantické prostředí…). Mívá také sexuální bloky nebo zábrany, jejichž příčina může ležet v době dětství (postoje rodičů k sexu, k nahotě…). Muži Kozorozi mívají občas problémy s potencí.

 

Společenské založení

Klady
Kozoroh je znamení přátelské, ve společnosti se chová kultivovaně a příjemně, bývá zdrženlivý a dovede se ovládat. Pokud společnost baví, jeho humor bývá decentní a na úrovni. Rád se pohybuje mezi úspěšnými lidmi, kteří něco znamenají, umí spolupracovat a jako přítel bývá spolehlivý, oddaný a věrný. Občas tíhne k izolovanosti a samotářství a má rád svůj klid.

Slabiny
Společnosti i lidem se vyhýbá, bývá uzavřený a samotářský…, anebo se s lidmi přátelí jen z vypočítavosti (v zájmu profesní nebo společenské prestiže).

 

Hospodaření s majetkem a penězi

Klady
Kozoroh má rád finanční jistoty i rezervy, jako všechna zemská znamení, a klid mu přináší i materiální zajištění. Bývá skromný, šetrný a spořivý, s penězi umí dobře hospodařit a v případě nutnosti si dokáže mnohé odříci. Vadí mu plýtvání i nakupování hloupostí a utrácí s rozvahou za praktické a účelné věci. Peníze dovede vydělat a svou rodinu se snaží uspokojivě finančně i materiálně zabezpečit.


Slabiny
V oblasti financí bývá opatrný a přehnaně šetrný, nic sobě ani svým blízkým nedopřeje a dovede být i lakomý, zištný a sobecký. Někdy dře jako otrok za malou odměnu a nedokáže si vydobýt větší příjmy. Při druhém extrému bývá přehnaně materiálně založený, honí se za úspěchem, kariérou, uplatněním i penězi a peníze vydává vypočítavě jen tam, kde mu to profesně i jinak něco přináší.

 

Vztah k duchovnu i k vyššímu vzdělávání

Klady
Kozoroh patří ke znamením poctivým. Respektuje hranice, pravidla i zákony společnosti, v níž žije, je čestný, slušný, morální i pokorný, jedná rozumně a moudře a bývá důvěryhodný. Dostane-li se k duchovnu, vyžaduje poctivý přístup k životu i důsledné plnění úkolů a sám jde druhým lidem příkladem. Schopnost dlouhodobého plánování rovněž skvěle zvládá.


Slabiny
K duchovnu příliš netíhne, neboť patří k zemským znamením, která se zaměřují spíše na materiální a hmotný svět a na každodenní praktické události. Jeho víra bývá slabá, ve vyšší spravedlnost nevěří, drží se přežitých hodnot a mívá pesimistické sklony. Při druhém extrému bývá málo tolerantní vůči sobě i druhým a dovede být i nadměrně autoritativní, náročný a přísný.

 

Vztah k dětem a jejich výchově

Klady
Kozoroh bývá výborným rodičem, o své děti se vzorně stará a ve výchově bývá důsledný. Od dětí vyžaduje kázeň, poslušnost i zdvořilost, ale také úctu k lidem a plnění povinností. Muž Kozoroh dokáže rodinu skvěle materiálně zabezpečit. Žena bývá dobrou matkou a má v pořádku děti i domácnost.


Slabiny
Citově se příliš neprojevuje, neumí být uvolněný ani hravý, při výchově klade důraz především na plnění povinností a bývá i chladný a strohý. Bývá také nadměrně přísný, náročný, autoritativní, despotický a tvrdý a má sklon děti fyzicky trestat. Při druhém extrému rodinu i děti zanedbává kvůli přehnanému zaměření se na kariéru (toto upozornění platí pro muže i ženy).

 

Zájmy, záliby

Kozoroh mívá převážně klidné zájmy. Miluje hudbu, četbu, technické kreslení, architekturu i práci s kamenem, zajímá se o přírodu, archeologii, geologii, mineralogii i horolezectví, ale také o politiku a jeho koníčkem bývá často také práce.

 

Vztah ke kráse, estetice a umění

Kozoroh si nepotrpí na módu ani módní styly a nosí pohodlné, spíše konzervativní oblečení. Pamatujte, že je praktik. Domácnost mívá vkusně a účelně zařízenou, často vyzdobenou obrazy, starožitnostmi atd.

 

Povolání

Kozoroh by měl vykonávat takové povolání, v němž může uplatnit své praktické myšlení, ale také dobrou schopnost soustředění a plánování. K jeho kladům patří také pracovitost, zodpovědnost, ukázněnost, vytrvalost a důslednost. Má talent na obchod a dokáže úspěšně působit v materiální sféře, ale také v oblastech, kde se stanovují normy a zákony. Mnozí Kozorozi bývají ambiciózní a cílevědomí a touží silně po společenském i kariérním vzestupu. Někteří Kozorozi mívají úspěch až později (záleží na síle či slabosti Saturna v horoskopu narození, na jeho postavení v domě i na jeho aspektech). Ženy narozené ve znamení Kozoroha po kariéře netouží, dokáže-li je muž dobře finančně zaopatřit.


Oblasti působení

Politika (vládci, zákonodárci, vysocí státní úředníci a funkcionáři, národohospodáři…)

Práva (právníci, soudci, notáři…)

Vůdčí osobnosti ve všech oblastech života (ředitelé firem, podniků nebo bank, bankéři, realitní makléři s pozemky či nemovitostmi, vedoucí pojišťoven nebo jiných finančních ústavů, manažeři…)

Obchod, podnikání (podnikatelé, obchodníci, živnostníci, akcionáři, organizátoři…)

Technika (technici, konstruktéři, inženýři, stavaři, pracovníci v průmyslu…)

Přírodní vědy (přírodovědci, archeologové, geologové, mineralogové, chemici, fyzici…)

Výuka a sociální vědy (učitelé, matematici, vychovatelé, učenci, filozofové, vědci, historikové…)

Umění (architekti, sochaři, kameníci…)

Úřednické profese (zaměstnanci státní správy, statistikové, archiváři, zaměstnanci stavebních nebo pozemkových úřadů…)

Psané slovo (spisovatelé, vydavatelé, typografové, tiskaři, knihovníci, kritici…)

Zdravotnictví (zubaři, chirurgové, chiropraktikové - zabývají se problémy páteře, psychologové…)

Řemeslná činnost (zedníci, tesaři, pracovníci v dolech, studnaři, hrobníci…)

Zemědělství (zemědělci, zahradníci…)

Mniši, poustevníci

 

Zdraví

Oblasti pod vládou Kozoroha (nebo Saturna, který znamení Kozoroha vládne): kosti, kostra, kostní dřeň, kolena, klouby, zuby, nehty, kůže, svalstvo, podpůrné tkáně a vaziva, hospodaření těla s vápníkem, vlasy

Nemoci: nemoci páteře, potíže s klouby nebo kostmi (záněty kloubů, hlavně u nohou, odvápnění kostí, artrózy, revma, zlomeniny končetin), potíže se zuby nebo nehty, dna, nachlazení, zimnice, omrznutí, nedostatečná látková výměna (kolika, zácpa, kameny), kožní nemoci (ekzémy, lišeje, kopřivky, zvýšená suchost kůže, tvrdnutí kůže, bradavice, svrab), deprese, různé chronické i zákeřné nemoci včetně rakoviny. Patří sem rovněž problémy s vlasy (vypadávání vlasů…).

Příčina nemocí spočívá v nevhodné stravě, v nedostatku pohybu, v nachlazení a nedostatku tepla v těle. Mnozí Kozorozi trpí z nervozity a stresu vyrážkami, alergiemi, olupováním kůže, nadměrným pocením, zvětšenými póry, akné, únavou i bolestmi hlavy. Měli by se vyhýbat také pesimismu a depresím a pobývat hodně na slunci a vzduchu (pozor ovšem na prudké slunce).

 

Vzhled

Typický Kozoroh má urostlou, pevně stavěnou postavu, která působí stabilním dojmem. Obličej mívá pěkný a výrazně formovaný. Pohled mívá vážný a zamyšlený a oči mívá často tmavé. Vlasy má většinou rovné. Jeho pohyby bývají klidné a vyrovnané a nikam se nežene.

 

Osobnosti narozené ve znamení Kozoroha


Albert Schweitzer (14. 1. 1875)

francouzský protestantský teolog, misionář, filozof, etik, varhanní virtuos a lékař, který založil v roce 1927 nemocnici v Lambaréné (Gabun Afrika) a v roce 1952 dostal Nobelovu cenu za mír.


S
lova Alberta Schweitzera

 "Kde je v lidech světlo, tam z nich také vyzařuje.“

 "Celá budoucnost lidstva záleží v tom, aby každý ve svých daných poměrech se snažil prokazovat lidem pravé lidství.“

 „Kdo se odhodlá konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou odklízet kameny z cesty, nýbrž musí být připraven, že mu jich naopak hodně navalí. Jen ta síla, která se takovými odpory vnitřně očišťuje a posiluje, může je opravdu přemoci.“

 

Milada Horáková (25. 12. 1901)

česká politička popravená během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století za údajné spiknutí a velezradu.


Jiří Hanzelka (24. 12. 1920)

český cestovatel a spisovatel, který procestoval s Miroslavem Zikmundem pět světadílů. O těchto cestách napsali společně knihy, které se týkají výhradně jejich cest.

 

Martin Luther King Jr. (15. 1. 1929)

americký kazatel, jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za lidská práva. V roce 1964 obdržel Nobelovu cenu míru za své úsilí o ukončení rasové segregace a diskriminace. 4. dubna 1968 se stal obětí atentátu.


Slova Martina Luthera Kinga

„Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“

„Kdybychom pomohli doufat i jen jedinému člověku, nežili bychom nadarmo.“

„Přichází čas, kdy mlčení je zradou.“

 

Kevin Michael Costner (18. 1. 1955)

americký herec, režisér a producent.

 

Důležitá upozornění 

U jednotlivých znamení popisuji povahové sklony pro ně typické.

Typický Beran sleduje vždy vlastní zájmy a neobětuje se nikdy natolik, aby se vzdal vlastních priorit. Je otevřený, přímý, problémy řeší rozhodně a rázně a překážkám se vždy odvážně a hrdě postaví.

Typická Ryba neklade nikdy samu sebe na první místo, jako to činí Beran, a není ani tak rozhodná a průbojná jako on. Často se podřizuje, obětuje se nebo ustupuje a problémy řeší úniky (alkoholem, antidepresivy, podvody, nevěrami…, ale také rezignací i sebevražednými sklony).

Už chápete, co znamená, že pro každé znamení je typické něco jiného? Nemáte-li dobře rozvinutou rozlišovací schopnost a nebudete-li o jednotlivých znameních do hloubky přemýšlet, může se vám zpočátku zdát, že mezi znameními výrazné rozdíly nevidíte. Ony tam ale jsou a veliké. Porovnejte si například Kozoroha a Ryby a hned zjistíte, jak velký rozdíl mezi nimi je v jednání, myšlení, v emocionálních projevech i v dalších oblastech.

Mějte také neustále na paměti, že to, co o každém znamení čtete, nemusí vůbec vypovídat o vás, přestože jste se v daném znamení narodili !!!

Abyste odhalili pravdu o sobě nebo o komkoli jiném, musíte vyhodnotit všech deset planet v horoskopu narození dané osoby, a nejen Slunce, protože jednotlivé planety máme všichni v různých znameních. Navíc jednotlivé planety jsou mezi sebou různě provázané, buď dobře nebo negativně, což upřesňuje klady i slabiny člověka, a teprve když toto vše i další věci v horoskopu pečlivě vyhodnotíte, můžete o člověku sdělovat jaký doopravdy je. Jen z vyhodnocení samotného slunečního znamení to nikdy nezjistíte.

Pokud byste stáli o podrobný rozbor své povahy (i svého života), ráda vám ho kdykoli udělám v mé poradně. Astrologii se věnuji již 30 let. Pracuji online přes skype i jinými způsoby.

 

U každého znamení se zmiňuji také o kladech a slabinách, protože všichni máme kladné i záporné vlastnosti, a tuto skutečnost nemá cenu nijak popírat.

Proto jsem v knize klady od slabin jasně oddělila u všech oblastí. Pomáhá to k lepší orientaci a naučíte se tak klady od slabin jasněji rozlišovat. Nepodlehněte však mylnému závěru, že veškeré klady, o nichž se u sebe dočtete, máte. Stejné je to se slabinami. Co se z popsaných kladů či slabin u vás projeví, o tom rozhoduje mnoho faktorů (vaše povaha, s níž jste se narodili, výchova, životní zkušenosti, a především vaše vyzrálost či nevyzrálost). Totéž platí při hodnocení jiných lidí. Dobrý astrolog dokáže z vašeho horoskopu narození okamžitě určit, co zvládáte a co naopak nikoli ve všech oblastech života, aniž byste mu něco říkali nebo naznačovali. Nezabýváte-li se astrologií, řiďte se při čtení kladů i slabin zdravým uvažováním a posuďte sami, k čemu máte sklony a k čemu ne. Budete-li k sobě poctiví, odpověď okamžitě naleznete.
 

Při čtení knihy mějte také na paměti, že jednotlivé oblasti jsou mezi sebou neustále silně provázány!!!

To znamená, že cokoli budete číst u oblasti temperamentu, prosazování, myšlení i emocí, může se kdykoli silně promítat i do oblasti partnerských vztahů, výchovy dětí, povolání zdraví i jiných oblastí. Proto na tuto zásadu nikdy nezapomínejte a počítejte s ní.

 

www.knihy-holoubkova.cz

 


zpět na články sdílet na facebooku

Mé knihy

Kliknutím na knihu se přesunete k bližším informacím včetně možnosti objednání.

Tel: 724 112 434     @: knihy-holoubkova@seznam.cz