Cesta k osvícení

Milí přátelé, v různých článcích jsem psala, že je jedno, jaký systém poznání studujete, protože všechny systémy, které za něco stojí, vedou vždy ke stejnému cíli, vedou k osvícení.
Cesta k osvícení

V tomto článku vám poskytnu tento pohled přes astrologii. Přečtěte si prosím celý tento článek velmi pozorně až do konce a přemýšlejte nad texty, které jsem vám poskytla.

V astrologickém kruhu se nachází dvanáct astrologických domů.
Domy jsou jen různé životní oblasti, do kterých je náš život rozdělený.
Mohli bychom je nazvat úrovně růstu.
Vy nyní jen sledujte, co se máme v každém domě (v každé oblasti) naučit, co je třeba zvládnout.

PRVNÍ DŮM – hmotná sféra

První dům je začátkem naší cesty v tomto životě. Zde vždy něco začíná. Začátku prvního domu se říká ascendent. Ascendent vypovídá o našem narození i o schopnosti prosazení se, protože i ve chvíli, kdy přicházíme na tento svět, vynakládáme na své narození dost energie, abychom prošli porodními cestami. A osamostatňovat se i prosazovat se budeme muset i mnohokrát v životě v mnoha oblastech i životních situacích, aby nás okolní svět nepřeválcoval. První dům nám také dává určité povahové rysy, které budeme mít celý život. Proto je třeba je odhalit a během života je někde uplatnit.

DRUHÝ DŮM – hmotná sféra

Ve druhém domě se učíme poznávat své tělo skrze své smysly. Poznáváme různé chutě i jiné věci, vnímáme různé zvuky, osaháváme si věci… Učíme se také poznávat vlastní hranice a učíme se vymezit vůči druhým lidem, abychom si chránili svůj životní prostor. Vidíte to doma i ve školkách, když se děti přetahují, co čí je, a mají snahu se vůči druhým vymezit. A takto to děláme v dětství i v dospělosti. V tomto domě se učíme poznávat i peníze, učíme se znát jejich cenu a učíme se s nimi zacházet.

TŘETÍ DŮM – intelektuální oblast, oblast lineárního, logického myšlení

Ve třetím domě se učíme poznávat své nejbližší okolí (své sourozence, rodiče, spolužáky, sousedy…), a učíme se mluvit i komunikovat se svým okolím. Učíme se chodit a díky cestování s rodiči i učiteli poznáváme postupně svět kolem sebe. Učíme se psát, učíme se nedělat pravopisné chyby, vzděláváme se na úrovni mateřských i základních škol, sbíráme různé informace od světa kolem sebe z různých zdrojů bez nějakého hlubšího rozlišování…

ČTVRTÝ DŮM – emocionální oblast, oblast běžných emocí

Ve čtvrtém domě si uvědomujeme, že máme nějaký domov, rodiče a střechu nad hlavou, což nám poskytuje pocit určité jistoty v tomto světě, a učíme se o svůj domov i půdu na které se pohybujeme pečovat. Učíme se poznávat své emoce a zacházet s nimi s ohledem na svůj věk, přebíráme emocionální návyky od svých rodičů i prarodičů i jiné vzorce chování atd.
Ve čtvrtém domě si přes city uvědomujeme hlavně svou vlastní bolest.

PÁTÝ DŮM – oblast rozhodného jednání

V pátém domě pracujeme dál na rozvoji svého sebevědomí i na své samostatnosti i spontánnosti, hledáme si nějaké koníčky a učíme se tvořivě projevovat, zamilováváme se a navazujeme milostné vztahy, pořizujeme si děti atd.

ŠESTÝ DŮM – intelektuální oblast, oblast lineárního myšlení

V šestém domě rozvíjíme dál svůj intelekt. Učíme se analyzovat, učíme se jasnému rozlišování, učíme se informace třídit i vyhodnocovat co je správné a co ne, co je důležité a co nepotřebné, a všeho nepotřebného nebo nedůležitého si nevšímáme. Učíme se organizovat si lépe svůj čas i život, učíme se plnit své povinnosti doma i v práci, pečujeme o své zdraví, protože si uvědomujeme, že naše tělo má občas i různé nemoci…

SEDMÝ DŮM – oblast vztahů

V sedmém domě se učíme navazovat hlubší partnerské i jiné vztahy s lidmi ve dvojici. Učíme se s druhými spolupracovat, dělit se a nevidět ve vztahu jen sami sebe, a učíme se i tomu, neztratit v jakémkoli vztahu sami sebe. Učíme se kultivovanému jednání atd.

OSMÝ DŮM – emocionální sféra, oblast podvědomí

V osmém domě se zbavujeme formou různých hloubkových terapií mnoha nánosů, které se do nás během života dostaly, protože je za sebou nemůžeme donekonečna vléci, chceme-li se někam posouvat. Učíme se také vnímat pocity druhých a respektovat jejich hodnoty, a učíme se s druhými finančně spolupracovat (s partnery, společníky v práci…). Zbavujeme se zde také mnoha závislostí (na penězích, sexu i jiných závislostí), protože si uvědomujeme, že všechny druhy závislostí jsou nezdravé. Stejně tak všechny druhy strachu. I těch se musíme zbavit. Tento dům je domem zásadní očisty od všeho balastu, který v nás je, aby se z nás mohl stát takový člověk, jakým máme být.

DEVÁTÝ DŮM – intelektuální oblast, vyšší úrovně myšlení

V devátém domě se po krizích, kterými jsme prošli v předchozím domě, dostáváme k vyššímu stupni vzdělávání se. Patří sem vzdělávání se na vysokých školách i duchovní vzdělávání. Zde se učíme chápat smysl života i to, proč v tomto světě jsme, učíme se chápat vyšší zákony života-duchovní zákony, učíme se dávat vše do hlubších souvislostí a učíme se chápat, že veškeré naše jednání má vliv i na celek. Učíme se morálně jednat, učíme se žít v pravdě, posilujeme svou víru ve vyšší duchovní vedení…Také intelektuálně tvoříme na vyšší duchovní úrovni atd.

DESÁTÝ DŮM – hmotná sféra

Desátý dům je dům, kde rozvíjíme dál svou kariéru a budujeme si nějaký respekt i autoritu ve společnosti. Pokud dodržujeme sami pravidla i zákony a zvládáme i jiné věci, jimž jsme se měli v předchozích domech během života naučit, vyžadujeme to samé i od druhých. Nebojíme se také přebírat odpovědnost za vedení druhých a máme určitý vliv na společnost jako celek.

Zde bychom měli mít hmotnou sféru již pod dobrou vlastní kontrolou, i když se v ní stále pohybujeme.

JEDENÁCTÝ DŮM – vyšší inteligence překračující hmotnou sféru

V jedenáctém domě se učíme rovnosti všech lidí, spolupracujeme s dalšími lidmi na proměně světa lepším směrem atd.

Pokud jsme zvládli velmi dobře svou cestu od narození do desátého domu, jednáme již naprosto svobodně a nemá na nás již negativní vliv nic, co se děje kolem nás, ani to, co by nás mohlo omezovat z vlastního nitra, protože i to jsme již poctivou prací na sobě plně překonali. A pokud jsme dosáhli v desátém domě i určitého respektu ve společnosti, můžeme nyní nějak ovlivňovat širokou veřejnost.

V jedenáctém domě usilujeme o kvalitní rozvoj společnosti jako celku, a ukazujeme lidem cestu ke skutečné svobodě, která se nedosahuje tím, že budeme stále proti něčemu protestovat nebo se proti tomu bouřit, ale jen dokonalým ovládnutím sama sebe.

V jedenáctém domě usilujeme i o různé reformy ve společnosti, protože mnohá nastavení ve společnosti jsou nesprávná a přežitá ve všech oblastech. Společnost ale nemůže fungovat v žádné oblasti donekonečna na přežitých zásadách. Proto se v tomto domě veřejně angažujeme a působíme na druhé, kdy jasně víme, co je správné a co ne, i co je důležité a co není, a to prosazujeme. Ne pro vlastní prospěch, ale pro prospěch celku. Na společnost ale může působit k jejímu prospěchu jen ten, kdo dokonale ovládl sám sebe. To jsem již zmiňovala.

V tomto domě působíme na celou společnost, a nejen na pár lidí ve svém okolí.

V tomto domě se také stále víc osvobozujeme od hmoty i spoutání hmotným světem.

DVANÁCTÝ DŮM – duchovní oblast, oblast nadvědomí, sjednocení s celkem, dosažení osvícení

Ve dvanáctém domě dosahujeme stavu, kdy odevzdaně sloužíme společnosti i Bohu, vyššímu dobru i světu. Zde již neexistuje žádné ego, žádná honba za kariérou, penězi, požitky ani jinými povrchnostmi. Zde jsme odevzdali svůj život plně do rukou vyššího vedení a necháme se jím vést přes intuici, jíž nasloucháme, tomuto vedení naprosto důvěřujeme a jednáme v souladu s tím, co po nás chce. Proto se musíme během života naučit navázat s tímto vedením kontakt. Na této úrovni necháváme život plynout bez jakéhokoli zasahování svým egem, které zde již nemáme, protože jsme ho již dávno překonali. Na této úrovni cítíme naprosto jasně propojenost s celým světem i s duchovními úrovněmi a naprosto jasně cítíme, že jsme o tuto jednotu měli usilovat vždy. Na této úrovni cítíme bolest i trápení celého světa a svou službou chceme světu prospívat i pomáhat.

Zde je cíl, jehož jsme měli dosáhnout, zde je konec našeho snažení, zde je osvícení, skrze něž můžeme kvalitně sloužit světu a žít se všemi v míru.

V prvním domě je začátek této cesty, ve dvanáctém domě cíl, jehož mělo být dosaženo.

Milí přátelé, tuto cestu, kterou jsem nyní popsala, bych mohla vysvětlovat i přes I ťing, kabalu, numerologii, čakry i jiné metody. Všechny tyto metody velmi dobře ovládám a všechny vedou k tomu samému, co jsem nyní popsala. Jen bych vám vše podávala slovy dané metody, kterou bych zrovna popisovala.

Celý tento text je z mé další knihy, kterou dokončuji. Mé knihy seženete pouze na mém webu.

Astrologické domy naleznete velmi podrobně vysvětlené v knize Jak postupovat při studiu astrologie.

Pokud byste chtěli vědět, kde se sami na této cestě nacházíte i na čem bude třeba ještě pracovat, ráda vám kdykoli pomohu i v mé poradně.

Přeji vám všem hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy