Úrovně našeho rozvoje

Všichni se musíme rozvíjet od nižších úrovní k úrovním vyšším, a nikdo se nemůže tomuto procesu ani jeho pořadí vyhnout. Jen někdo jde touto cestou dobrovolně a vědomě, a někdo na této cestě musí být stále postrkován, aby se sebou něco dělal.
Úrovně našeho rozvoje

Rozvíjíme se na těchto úrovních

 • na úrovni hmotné
 • na úrovni emocionální
 • na úrovni intelektuální + kam řadím i oblast komunikace i oblast vzdělávání se
 • na úrovni astrální
 • na úrovni duchovní

Úroveň hmotná (materiální) je úroveň nejnižší. Úroveň duchovní je úroveň nejvyšší. K té máme dojít.

Na každé úrovni nás čeká obrovské množství úkolů, které budeme muset zvládnout, budeme-li se chtít posouvat na vyšší úrovně.

Pokud na všech nižších úrovních, které se nacházejí pod úrovní duchovní, nebudeme dobře zvládat to, co se tam máme naučit, nejen že neporosteme výš, ale ani astrální ani duchovní síly nás nebudou moci použít jako prostředníka pro vzájemnou spolupráci, protože bychom víc škodili, než byli k užitku.

David R. Hawkins popisuje tento růst přes úrovně vědomí. Jeho informace jsou pravdivé. Jeho způsob podání mi ale nevyhovuje, protože vše podává tak zbytečně složitě, že z toho lidé hned nepochopí, co se po nich chce. A takto píše mnoho autorů.

Této cestě přes různé úrovně až ke konečnému cíli, který znamená dosažení duchovní vyspělosti, učí i další nauky: astrologie, tarot, kabala, i ťing, jóga, systém čaker…

Lidé si jen nedokáží představit pod těmito naukami tento proces jednoduchým způsobem. Proto volím jednodušší cestu podání, protože když nebudete dobře rozumět těmto základním informacím, budete se stále za něčím honit, a přitom nebudete chápat za čím se vlastně honíte ani čeho chcete nebo máte dosáhnout.

Kdybych vás chtěla všechny tyto metody učit (většině z nich kromě kabaly dobře rozumím), tak s každou metodou strávíme dva roky.

Je také jedno, jestli se tomuto růstu učíte přes čakry nebo auru, protože aura je s čakrami nerozlučně propojená. Aura je ochranným obalem našeho těla, aby nás vesmírné energie a jejich síla nespálila. O auře budu psát v jiném příspěvku.

Pamatujte také na to, že každá z hlavních úrovní růstu má své vlastní úrovně, po nichž musíme stoupat.

Úroveň hmotná má různé úrovně,
úroveň emocionální také,
úroveň intelektuální také,
úroveň astrální také,
a úroveň duchovní také.

Můžete to vidět například na rozdílné vyspělosti lidí v oblasti emocionálních projevů, na rozdílné vyspělosti lidí na intelektuální úrovni, na rozdílné vyspělosti lidí na morální úrovni atd. Stačí se jen pozorně dívat kolem sebe.

Protože každá úroveň vyžaduje splnění obrovského množství úkolů, které musíme dobře zvládnout, zmíním nyní pouze úroveň hmotnou, a vy si budete moci posoudit, zda tuto úroveň sami za sebe opravdu dobře zvládáte.

Úroveň hmotná – úroveň nejnižší

Když náš duch vstoupí při narození do fyzického těla a tohoto světa, vydělí se dočasně od svého duchovního domova a vyvíjí se nějaký čas v této hmotné sféře, kde by měl dosáhnout co nejvyšší úrovně poznání. Jeho spojení s vyššími úrovněmi ale není zcela přerušené. To stále trvá. Jen si to začneme uvědomovat v průběhu života zde na Zemi díky práci na sobě až později.

Jak jedná člověk, který zvládá úkoly na hmotné úrovni

 • Přijímá život v této hmotné sféře, a před životem, jeho úkoly ani problémy nikdy neutíká.
 • Pečuje o své fyzické tělo i zdraví formou stravy, hygieny, pohybu…
 • Učí se již od mládí rozumět tomu, proč zde je, co zde má dělat i tomu, že jednou z tohoto světa odejde, a díky tomu se zbavuje i strachu ze smrti, protože smrt ve skutečnosti neexistuje.
 • Učí se rozvíjet své smysly – zrak, sluch, čich, hmat i chuť (učí se všímat si svého okolí i sám sebe a svého chování, rozvíjí pozorovací schopnost, učí se naslouchat, učí se vnímat různé vůně, učí se manuální zručnosti i vnímání doteky, učí se rozlišovat co jak chutná…).
 • Učí se znát dobře sám sebe i svou povahu.
 • Učí se jasně rozlišovat, co je správné a co ne.
 • Umí rozlišovat, co je pro jeho vlastní vývoj i vývoj celku podstatné, a co jsou jen povrchnosti i zbytečnosti.
 • Zodpovědně se vzdělává v mateřské škole, na základní škole, na střední škole nebo na vysoké škole, i formou samostudia.
 • Učí se mít jasné vize i cíle.
 • Jedná samostatně, spoléhá sám na sebe a učí se být sám v sobě pevný.
 • Umí si nastavit vlastní hranice, přes které nesmí druzí lidé jít.
 • Respektuje i hranice druhých.
 • Plní poctivě všechny své pozemské úkoly (doma, ve škole v práci i jinde).
 • Umí si udržet práci, umí se postarat sám o sebe a nenechá se nikým vydržovat.
 • Učí se trpělivosti.
 • Pečuje o prostředí, v němž žije (o vlastní byt nebo dům, zahradu, své okolí, přírodu…).
 • Neničí prostředí, ve kterém žije.
 • Neplýtvá vodou, jídlem ani jinými důležitými zdroji.
 • Dodržuje pozemské i duchovní zákony.
 • Zachází zodpovědně s penězi.
 • Umí vyvažovat výdej energie odpočinkem.
 • Umí navazovat kontakty s lidmi a umí s lidmi kvalitně komunikovat i vycházet.
 • Umí se omluvit, když nějaké jeho jednání není správné.
 • Vychovává kvalitně a zodpovědně své děti.
 • Respektuje autority i zkušené lidi.
 • Má úctu ke starým lidem, nemocným lidem…
 • Učí se pomáhat, když vidí, že je třeba někde pomoci.
 • Zaujímá vyspělé postoje k sexu.
 • Neopíjí se, nebere drogy, není otrokem antidepresiv…
 • Je na něj naprosté spolehnutí ve všem.

Nyní se zamyslete nad tím, do jaké úrovně dokonalosti máte všechny tyto body zvládnuté. Například:

 • Jste pravdomluvní vždy? Nebo říkáte pravdu jen občas?
 • Jste věrní vždy? Nebo jste věrní jen občas?
 • Jste zásadoví vždy? Nebo jen občas? Nebo nikdy?
 • Umíte si nastavit vždy jasné hranice? Nebo jen občas? Nebo vůbec ne?
 • Je na vás vždy spolehnutí? Nebo jen občas? Nebo nikdy?
 • Jste pečliví vždy? Nebo jen občas? Nebo nikdy?

To jsou ty úrovně, o nichž jsem již psala. Psala jsem, že i každá z hlavních oblastí růstu má své vlastní úrovně, kam můžeme stoupat.

Nezapomeňte také na to, že si jen nestačí číst o tom, co jsem zde psala. Je také důležité vědět, jak vše uchopit, abychom vše uchopili skutečně správně, a na zdokonalení všech bodů je třeba svědomitě pracovat.

V tomto článku jsem se držela jen hmotné úrovně, a to jsem u ní nenapsala úplně vše. Věřím ale, že z článku pochopíte, co všechno budete muset na této nejnižší úrovni zvládnout, a hlavně to správně uchopit.

Další úrovně

Nad hmotnou úrovní pokračuje práce na emocionální úrovni, intelektuální úrovni atd.
I na těchto úrovních čeká každého z nás velké množství úkolů, které musíme zvládnout.
A stejně to pokračuje až do úrovně duchovní.

Takže vidíte, že život vyspěle zvládnout není otázka pár kurzů nebo přečtení pár knih. Je nutné vstřebat obrovské množství informací, jimž je třeba velmi dobře porozumět, a tyto informace je třeba postupně a svědomitě uvádět do praxe.

Myslete také vždy na to, že všechny úrovně se mezi sebou různě prolínají.

Až se budete blížit k úrovni nejvyšší, k úrovni duchovní, budete se muset učit postupně záležitosti hmoty opouštět a nevázat se na ně, a to samé bude platit i pro záležitosti emocí i oblasti myšlení.

Vysvětlovat tato témata by zabralo dalších mnoho stran. Proto své psaní nyní končím.

Na závěr znovu upozorňuji na to, že kdo chce dosáhnout duchovní úrovně, úrovně nejvyšší (říká se jí duchovní realizace, osvícení, jednota se Stvořitelem…), musí nejprve zvládnout velmi dobře nižší stupně, a pak teprve může postupně růst k vyšším úrovním.

Povolání a různé úrovně růstu

Ještě bych dodala, že i u povolání si volíme, zda budeme chtít během života pracovat spíše na úrovni hmotné (materiální), na úrovni emocionální, na úrovni intelektuální, na úrovni astrální nebo na úrovni duchovní. Každá úroveň má své specifické profese. Kdo se pohybuje na vyšší úrovni, je schopen pracovat i s úrovněmi předchozími. Opačně to nejde, protože jedinec nemá na práci s vyšší oblastí dostatek zkušeností.

Myslete také na to, že povolání jsou třeba na všech úrovních, a neohrnujte nos nad profesemi hmotnými, protože když by zde nebyli lidé odklízející odpad, lidé pečující o nemocné, zemědělci, kuchaři a mnozí jiní, co by si pak všichni intelektuálové i lidé duchovně působící v tomto světě počali?

 

Kdybyste měli chuť pracovat na svém životě, ráda vám pomohu v mé poradně. Má činnost zahrnuje práci na všech těchto úrovních. A práci na všech těchto úrovních se věnuji i v knihách, které jsem napsala.

V knihách i v poradně srozumitelně vysvětluji, co přesně je třeba na každé úrovni dělat, i jak tuto práci uchopit. Sama jsem touto cestou prošla teoreticky i prakticky.

Práci s emocemi naleznete hlavně v knize „Poznejte dobře sami sebe” a v knize „Regresní terapie”, která pracuje již s hlubším podvědomím a s bloky v něm.

Práci s oblastí myšlení a komunikace naleznete v knize „O svém životě si rozhodujeme sami”, v knize „Poznejte dobře sami sebe” a v knize “Jak správně analyzovat.”

Práci s oblastí nadvědomí naleznete v knize „Cesta duchovního rozvoje” a na další knize na toto téma pracuji.

Práci na sobě jako celku a vzdělávání se v různých oblastech se věnují všechny mé knihy.

Chcete se objednat?


Zobrazit mé knihy

 

Tento text je mou vlastní tvorbou na základě poznání, k němuž jsem dospěla vlastní letitou prací na sobě, a je součástí mé další knihy, kterou dokončuji. Proto vás prosím, nepřivlastňujte si tyto myšlenky a nevydávejte je za vlastní poznání. Poskytuji vám tyto informace proto, abych vám pomohla život lépe pochopit i uchopit. Děkuji.

Přeji vám hodně štěstí.
Miroslava Holoubková

Chcete se objednat?

Zobrazit mé knihy